сряда, 4 януари 2012 г.

Категоризиране на ски пистите

Категоризиране на ски пистите

Съществува Наредба за категоризиране на ски пистите (Приета с ПМС № 30 от 28.02.2005 г., обн ., ДВ , бр . 22 от 15.03.2005 г., в сила от 15.03.2005 г., изм ., бр . 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г., бр . 98 от 27.11.2007 г., бр . 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.). Съветвам всеки, който се вълнува от проблемите на развитието на ски спорта в България да си направи труда да я намери и прочете внимателно. Особено Приложенията към Наредбата. Категоризирането на ски пистите се извършва със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В министерството тази дейност се осъществява от Дирекция „Туристическа политика", отдел „Регулиране на туристическите дейности". Там лице за контакт е Гергана Миткова; Телефон: 02 940 7906; 02 940 7846; 02 940 7642; 02 940 7747; 02 940 7716; Адрес: гр . София, ул . "Леге " №4. Тази дама е доста добре запозната с проблемите на ски спорта. До колкото ми е известно тя има отношение към ските и дори има образование в тази област, получено в НСА .

Какво е отношението на Наредбата за категоризиране на ски пистите към проблемите на Витоша?

Процедурата за категоризиране на ски пистите се открива след подаване на заявление. Подобно заявление е подадено за всички по-големи курорти в България, включително и Витоша. Реално процедури по категоризация все още не са проведени поради недостиг на експерти и капацитет. Никога не е заработила и Експертната комисия по категоризация на туристически обекти. Освен това се очакват изменения в Наредбата и Закона за туризма (друг е въпросът как ще се променя уредба, която никога не е работила?!?!). Експертната комисия би следвало да открие процедурата по категоризиране на ски писта след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Наредбата. Тя също издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура, валидно за срок от 3 месеца. Всички собственици на съоръжения, подали подобни заявления, са получили такива временни удостоверения. Всички с изключение на два курорта: Витоша и Бодрост-Картала над Благоевград. Не можах да установя защо им е било отказано. Ако ви се занимава подайте заявление за достъп до обществена информация. Ето и образец на министерството http://old.mee.government.bg/about/download_document.inc?docSeqId=104

Според това, което разбрах, документите са подадени от предишните собственици, преди Цеко Минев да станат фактор на Алеко . След като са получили отказ, поради несъответствие на документите с изискванията на Наредбата, тогавашните собственици на съоръженията не са направили нищо. Сегашните пък съвсем не им е и минало през ума.

Разбира се, след като не получих информация за причините за отказа, аз само мога да спекулирам за причините. Но ще се опитам да отгатна: Процедурата започва с подаване на заявление. Към него се прилагат, освен всичко останало и:

- копие от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект или от договор за наем, или за ползване на съоръженията;

- документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на прилежащите към обекта съоръжения

или, както се казва в Чл . 50в от Закона за туризма копия от документите за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху съоръженията;

В този смисъл въпросните две дружества не са могли да представят най-вероятно именно тези документи.

Друг кратък коментар, който може да бъде безусловно направен е, че в България няма нито една категоризирана ски писта. Ако браншът иска да излезе „на светло" то би следвало да изиска от държавата да осъществи изискванията на тази наредба. Интересно ми е и друго: щом тази индустрия ще бъде „регионален локомотив" според Боко Тиквата, то явно изглежда тя ще си остане основно в сивия сектор.

Обърнете внимание и на Приложенията към Наредбата!

Признавам, че аз го направих едва наскоро и бях доста заинтригуван: според моята интерпретация на написаното там излиза, че доста от ски пистите и собствениците на ски съоръженията не са спазили редица изисквания, които дори могат да доведат до наказателна отговорност.

В точка 7 от Приложение № 1 например са уредени изискванията за Затваряне на пистите. Там е записано в подточка 2, че пистите се затварят съобразно метеорологичните условия и лавинна опасност. Аз се сещам за един трагичен случай на Банско, когато загина един бордист и въпреки това на концесионера му отне доста време да спре съоръженията (тоест едва след като малка лавина падна над спасителния екип). Следователно, има законово изискване ски писти и съответно лифтове да бъдат спирани поради лавинна опасност . Това реално беше и спорът във форумите навремето. Излиза, че след като има законово изискване и то не е било спазено, то може да се предполага, че има и закононарушение. Това е моята интерпретация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар